Portants Sant Crist

Confraria del Cos dels Portants del Sant Crist. De temps antics que existeix aquesta confraria a Olesa de Montserrat. La seva missió puntual es fer viure la devoció a Jesús crucificat, especialment els dies de la setmana santa. Aplega unes 35 persones, necesitarian tenir-ne més.

Poden adressar-se a Manel Mas  tel 667945920

 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ PÚBLICA DE FIDELS “CONFRARIA DELS PORTANTS DEL SANT CRIST” DE LA PARRÒQUIA SANTA MARIA D’OLESA DE MONTSERRAT.


CAPÍTOL I

Naturalesa de l’Associació

Article 1er. Naturalesa

La Confraria dels Portants del Sant Crist de la Parròquia de Santa Maria  d’Olesa de Montserrat és una asosciació pública de fidels amb personalitat jurídica pública, constituïda en la diòcesi de Sant Feliu del Llobregat, a l’ampara d’allò que estableix el Codi de Dret Canònic.

La Confradia dels Portants del Sant Crist és regirà pels presents estatuts i per les disposicions del dret canònic vigent que li siguin aplicables.

La confradia dels Portants del Sant Crist apareix tot just iniciat el segle XVII segons consta en el pergamí de l’acta fundacional de la Confradia de la Santíssima Sang de Jesucrist, anomeda, també, com a natural abreviació del nom, Confraria del Sant Crist. Aquest Document, que data de l’any 1601 està conservat a l’Arxiu Històric Municipal d’Olesa de Montserrat amb el número 90 i ubicat a la carpeta número 4.


Article 2on. Domicili Social

La Confraria del Sant Crist té el seu domicili social a la Rectoria de la Parròquia Santa Maria d’Olesa de Montserrat a la Plaça Nova 21.

L’Assemblea General podrà determinar el canvi de domicili dintre el territori de la diòcesi, el qual s’haurà de comunicar a l’Ordinari del lloc.

CAPÍTOL II

Finalitats

Article 3er. Finalitats

El fi principal de la Confraria serà fomentar la fe i perfeccionar la veneració i la devoció al misteri de la Redempció de nostre Senyor Jesucrist, especialment els dies de la Setmana Santa, mitjançant la participació en els actes de culte, processons, celebracions religioses populars i altres de pròpies d’aquests dies i que estiguin d’acord amb els criteris de l’Església Catòlica i amb les directrius donades per la nostra Diòcesi.

Atès que les manifestacions religioses de la Setmana Santa en què participen els confrares suposen una expressió pública de la fe cristiana, la Confraria tindrà altres fins que condueixin a dinamitzar la vida cristiana dels mateixos confrares, la de la comunitat a la qual pertanyen i la de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. Com són:
Fomentar la germanor i la concòrdia entre tots els confrares.
La participació en el culte i en les activitats pastorals, tant de la comunitat local de què formen part (parròquies, col·legis, arxiprestats, etc.), com de la comunitat diocesana. Sempre en el marc dels plans pastorals de la Diòcesi i d’acord amb els responsables de la parròquia d’Olesa de Montserrat.
L’exercici de les obres de pietat i caritat, sobretot amb els més necessitats.
L’animació de l’esperit cristià en aquelles institucions d’orde temporal en què participen els confrares en l’exercici de la seva professió o des de les seves responsabilitats cíviques.

CAPÍTOL III

De les imatges, els símbols i signes de la Confraria

Article 4rt.

 1. La Confraria dels Portants del Sant Crist venera especialment la imatge del Sant Crist, i es compromet a mantenir-la en perfecte estat de conservació, a disposar-la convenientment per als actes i processons de la Setmana Santa, d’acord amb la normativa diocesana sobre imatges i segons els criteris litúrgics, el gust artístic degut i les pròpies tradicions i a fomentar la devoció a la dita imatge entre els seus membres.
 2. Per a qualsevol intervenció sobre imatges ja existents, propietat de la Confraria, i per a la creació d’imatges noves, serà necessària l’autorització donada per escrit de la Comissió Diocesana de Patrimoni Cultural i Art Sacre.
 3. Descripció de l’escut de la Confraria: La imatge de Jesús crucificat envoltat d’una llegenda que adopta una forma ovalada i que hi diu: Confraria del Sant Crist, en la part superior i Olesa de Montserrat, en la part inferior.

Descripció dels símbols de la Confraria:La Creu dels Improperis:

 • Una creu de fusta plana sense la imatge del Jesús, però amb tots els elements simbòlics de la Passió. Fou creada, construida i donada per ll’artista olesà Miquel Duran a l’any 1951.
 • L’estendard: Tela color granat amb una Creu dorada, laureada amb dues branques d’olivera, una inscripció que hi diu, Confradia del Sant Crist, Olesa de Montserrat.

Descripció de l’hàbit dels confrares:

 • Homes: Vesta negra, amb ruix blanc als punys i al coll, la boca màniga i les espatlles són de vellut negre, cua que s’aplega amb el ciunturó, que és ample i amb lluentons i una creu feta de fil platejat gruixuda al pit.
 • Dones: Jaqueta negra amb ruix blanc als punys i al coll. Pantalons o faldilla negra.

CAPÍTOL IV

Membres de l’Associació

Article 5è. Altes i baixes

Podran ser membres de l’Associciació aquelles persones que reunieixin les condicions exigides pel dret comú, que acceptin els estatuts i l’esperit de la Confradia.

No podrà ser admès com a membre un batejat que mantengui declaracions o actituds contràries a la fe catòlica i a la seva jerarquia o qualsevol altre acte notori en contra de la comunió eclesiàstica o de la normativa de confraries que li és aplicable.

Els confrares podran causar baixa de la Confraria a petició pròpia o per decisió de la Junta directiva, si haguessin incorregut en les faltes enunciades als dos paràgrafs anteriors. En aquest cas s’obrirà un expedient, quedant l’interessat sense dret a vot ni a sortir en processó. Després de dues amonestacions en la forma deguda, pot ser expulsat de la confraria. El confrare a qui la Junta directiva imposi la baixa de la Confraria té dret de recurs davant del Bisbe de Sant Feliu del Llobregat.

A més dels confrares de ple dret, n’hi podrà haver d’honoraris, els quals seran nomenats per acord de l’Assemblea general a proposta de la Junta
directiva i en les condicions que estableixi el reglament de règim interior de la Confraria.

CAPÍTOL V
DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS CONFRARES


Drets dels confrares

 • Rebre completa informació dels projectes, plans, activitats, realitzacions i, en general, de qualsevol aspecte o incidència en la vida de la Confraria.
 • Prendre part en l’Assemblea general amb veu i vot, havent estat citat i tenint coneixement de l’orde del dia amb prou antelació.
 • Elegir i ser elegit per a qualsevol càrrec en el si de la Confraria, en les condicions establertes en aquests mateixos Estatuts. Per a ser elegits com a President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, necessiten una antiguitat almenys de dos anys en la Confraria.
 • Prendre part en les activitats de la Confraria i, especialment, en tot quant es relacioni amb la celebració de la Setmana Santa.
 • Fruir dels beneficis, espirituals o materials, que s’atribueixin als membres de ple dret de la Confraria.

Obligacions dels confrares.

 • No trencar la comunió amb l’Església Catòlica, oposant-se públicament a la seva doctrina i moral.
 • Formar-se de cada vegada millor en el coneixement i l’experiència de la seva fe cristiana i participar, en la mesura de les seves possibilitats, en la vida i les accions de l’Església de Sant Feliu del Llobregat segons els plans pastorals d’aquesta.
 • Acceptar i complir els presents Estatuts i les decisions legítimament preses per l’Assemblea i la Junta Directiva.
 • Participar activament, segons les normes establertes, en totes les activitats que s’organitzin, especialment, en les relacionades amb la Setmana Santa, i col·laborar generosament amb els que tenen responsabilitat de govern a la Confraria.
 • Contribuir econòmicament al sosteniment de la Confraria pel sistema de quotes o per un altre que n’establesqui la Confraria mateixa.


CAPÍTOL VI
DEL GOVERN DE LA CONFRARIA

L’ASSEMBLEA GENERAL

 • El màxim òrgan de govern i responsabilitat a la Confraria serà l’Assemblea general, de la qual formaran part, amb veu i vot, tots els confrares de ple dret que constin al registre d’actes de la Confraria.
 • Hi podrà haver Assemblees generals ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea general ordinària serà convocada per la Junta directiva, una vegada en l’any, i s’hi retrà compte de tots els assumptes referents a la vida i l’activitat de la Confraria, establint el debat oportú i sotmetent a votació les qüestions que ho exigeixin. Es presentarà balanç, compte de guanys i pèrdues i pressupost per a l’any següent a l’aprovació de l’Assemblea general i es convocaran eleccions per als càrrecs de la Junta directiva, quan sigui el cas.
 • L’Assemblea general extraordinària podrà convocar-se a iniciativa de la Junta directiva o, almenys, d’un terç dels confrares de ple dret. En un i altre cas, s’hauran de comunicar als confrares per escrit les raons per a la convocació de l’Assemblea general extraordinària, així com l’orde dels assumptes a tractar.
 • Tant les Assemblees ordinàries com les extraordinàries seran convocades, presidides i moderades pel President de la Junta directiva i, del desenvolupament d’aquestes, en farà acta el Secretari.
 • Per a la validesa de les Assemblees, tant ordinàries com extraordinàries, serà necessària la presència de la majoria absoluta dels que han de ser convocats (la meitat més un), en primera convocatòria.
 • En segona convocatòria i amb un termini mínim de diferència amb la primera de trenta minuts, serà vàlida l’Assemblea general sempre que hi participin almenys el vint per cent dels convocats.
 • Seran vàlids els acords de l’Assemblea general ordinària o extraordinària que es prenguin per majoria absoluta (la meitat més un) dels assistents. Però si es tracta de la modificació dels Estatuts o de la dissolució de la Confraria, es requerirà la presència d’almenys la meitat dels que han de ser convocats i la majoria de dos terços dels assistents.

LA JUNTA DIRECTIVA

 • L’òrgan executiu, en nom i representació de l’Assemblea general, serà la Junta directiva. S’haurà de reunir com a mínim una vegada per trimestre.
 • La Junta directiva estarà formada per entre 6 i 15 membres, elegits per l’Assemblea general: President i Vicepresident, Secretari, Tresorer, més el nombre de Vocals que la mateixa Junta directiva estimi convenients i amb les competències que els atribueixi la mateixa Junta directiva.
 • La Junta directiva, si ho creu convenient, podrà nomenar una Comissió permanent d’entre els seus membres, en la qual, sempre hi ha d’haver el President, el Secretari i el Tresorer, amb les atribucions i la freqüència de reunions que estimi convenients. També podrà nomenar les Comissions de treball, ocasionals o per temps indefinit, que cregui necessàries, sota la responsabilitat d’un dels Vocals.
 • El President és el màxim representant de la Confraria davant les institucions civils i eclesiàstiques i té poder per actuar en nom seu d’acord amb aquests Estatuts. Vetlarà amb cura pels interessos i pel bon funcionament de la Confraria. Presidirà les sessions de la Junta general i de l’Assemblea i les convocarà d’acord amb aquests Estatuts. Té poder per a actuar en matèria jurídica i econòmica d’acord amb els Estatuts.
 • En cas d’absència o d’impossibilitat del President, assumeix les seves funcions el Vicepresident. També assumirà aquelles que li siguin delegades o assignades expressament pel President.
 • El Secretari custodiarà els arxius de la Confraria, redactarà les actes de les Juntes, que duran el vistiplau del President i tindrà en el seu poder les llistes dels confrares, ocupant-se de la seva inscripció i del seu cessament.
 • El Tresorer és l’encarregat de dur els comptes de la Confraria, els quals mantindrà actualitzats. Durà la gestió dels béns, establirà els balanços necessaris i prepararà els pressuposts per a la seva aprovació anual per l’Assemblea general.
 • Hi podrà haver una vocalia per a l’organització i la cura dels actes de la Confraria durant la Setmana Santa. Actuarà d’acord amb els responsables de la parròquia o que estiguin implicades en aquests actes, o dins el marc de l’Associació dels Misteris, quan sigui aquesta l’encarregada d’organitzar els actes de Setmana Santa, dins un esperit de col·laboració, a fi que  els actes puguin ajudar els fidels a viure millor el misteri pasqual de Jesucrist.
 • La resta de vocalies tindrà les funcions assignades per l’Assemblea general o la Junta directiva.
 • Per a la validesa dels actes de la Junta directiva es requerirà, prèvia convocatòria de tots els membres, la presència del President o la persona que vàlidament delegui i, almenys, la meitat dels seus membres. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat decidirà el vot del President.
 • Essent la Confraria una associació de fidels laics de l’Església Catòlica, haurà de comptar amb un Consiliari que podrà participar en les sessions de la Junta directiva i l’Assemblea general, amb veu però sense vot, no obstant això, la seva paraula serà molt estimada per tots els membres. Tindrà la missió de vetlar per la fidelitat a la doctrina i la moral de l’Església, per la dignitat i fidelitat a les normes litúrgiques en els actes religiosos.
 • Un membre de la Junta podrà cessar a petició pròpia per escrit i motivada. També podrà ser revocat si provoca divisió i enfrontaments. En el cas del President serà necessari que sia l’Assemblea General Extraordinària i els altres càrrecs podran ser revocats tant per la Junta com per l’Assemblea. Serà necessària la majoria absoluta (meitat més u) dels vots emesos en secret i amb la presència d’almenys la meitat més u dels components de la institució col·legial que els revoca. Haurà de constar obligatòriament en acta el nombre de vots a favor i en contra.
 • Si la persona que cessa en el càrrec és el President, serà substituït pel Vicepresident, que haurà de convocar una Assemblea General electiva en el termini de tres mesos, mentre que les vacants de la resta dels membres de la Junta es podran cobrir provisionalment pel suplent i si no fos possible per un altre membre de la confraria designat per la Junta per majoria absoluta de vots. Si les vacants superen el cinquanta per cent, el President està obligat a convocar una Assemblea General electiva en el termini de tres mesos per a elegir una nova Junta.
 • La Junta directiva podrà elaborarar un reglament de règim intern que haurà de preveure almenys els punts següents:
 • Funcionament de la Junta directiva i l’Assemblea general. (Convocatòria i termini d’aquesta, actes, temps d’intervenció, propostes d’incorporació de temes a l’orde del dia, etc.).
 • Disposicions concretes respecte de la participació dels membres de la Confraria en els actes de Setmana Santa o d’altres que aquesta organitzi d’acord amb les pautes establertes per la seva corresponent associació o autoritat eclesiàstica.
 • Funcionament de les distintes vocalies.

CAPÍTOL VII
DEL RÈGIM ECONÒMIC

 1. Inventari, quotes i adquisició de béns.
 • La Confraria dels Portants del Sant Crist de la Parròquia de Sant Maria d’Olesa de Montserrat mantindrà actualitzat l’inventari dels seus béns i monetaris, sota la responsabilitat i direcció del Tresorer. El presentarà actualitzat a la Cancelleria del Bisbat cada vegada que es presentin els Estatuts per ser aprovats o modificats.
 • Les quotes, o un altre tipus de contribucions dels confrares, seran acordades per la Junta directiva amb l’aprovació de l’Assemblea general.
 • L’impagament de la quota de confrare serà objecte d’avís per part de la Junta directiva i, en cas d’una perllongació superior a tres anys, podrà originar un expedient d’imposició de baixa.
 • A més de les quotes, la Confraria podrà obtenir altres béns o ingressos per donatius, subvencions o altres procediments semblants.

      2. La gestió econòmica de la Confraria

 • La Confraria dels Portants del Sant Crist de la Parròquia de Sant Maria d’Olesa de Montserrat , com a associació privada de fidels que és, administra lliurement els béns que posseeix d’acord amb els presents Estatuts, quedant salvat el dret de l’autoritat eclesiàstica a la vigilància perquè tals béns s’emprin per als fins de la Confraria.
 • El Tresorer és el responsable de l’administració econòmica de la Confraria, segons els criteris i sota l’autoritat de la Junta directiva. Si es creu necessari, tindrà la col·laboració de dos consellers elegits per la Junta directiva d’entre els confrares.
 • L’exercici econòmic de la Confraria començarà el primer de gener i acabarà el 31 de desembre del mateix any.
 • La Junta directiva elaborarà l’inventari actualitzat, el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i el pressupost de l’any següent, en el termini de dos mesos a partir del 31 de desembre, a fi de presentar totes aquestes dades a l’aprovació de l’Assemblea general.
 • La Junta directiva s’atindrà escrupolosament al pressupost aprovat per l’Assemblea general. Si es donava el cas d’haver-lo de modificar de manera significativa, elaborarà un pressupost extraordinari que presentarà a l’aprovació d’una Assemblea extraordinària convocada reglamentàriament.
 • En l’administració econòmica de la Confraria, cal tenir en compte els criteris següents:
 • Han d’evitar-se les despeses sumptuàries i excessives.
 • En els procediments per a recaptar fons, s’han d’evitar aquelles iniciatives o activitats que no s’adiguin amb la naturalesa i els fins de la Confraria.

CAPÍTOL VIII
DE LA CONSTITUCIÓ I LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

 • La Junta directiva és elegida per l’Assemblea general segons les condicions i el procediment següent.
 • La Junta directiva convocarà l’Assemblea d’eleccions en comunicació escrita a tots els confrares.
 • Elaborarà un cens complet dels confrares inscrits al registre de Secretaria, que enviarà a tots els confrares.
 • Els candidats a la Junta directiva es presentaran a l’Assemblea general pel sistema de candidatura tancada, en què s’haurà de fer constar cada un dels càrrecs i el nom del confrare que s’hi presenta.
 • No podran optar als càrrecs que componen una candidatura a la Junta directiva de la Confraria els que mantenguin una situació de ruptura pública amb l’Església Catòlica. Els que ocupin càrrecs de notorietat pública en qualsevol partit polític no podran optar als càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer.
 • L’elecció es realitzarà entre les diverses candidatures presentades. Es necessitarà la meitat més un dels vots dels confrares presents a l’Assemblea general perquè una candidatura sigui aprovada en el primer escrutini. El segon escrutini es farà per majoria simple entre les dues candidatures més votades en el primer. Si només es presenta una candidatura, serà suficient la majoria simple dels vots dels presents.
 • Si no es presenta cap candidatura, es comunicarà al rector de la Parròquia i al Bisbat a fi que el rector o/i el Bisbe considerin la mesura més convenient.
 • La Junta directiva s’elegirà per un període de quatre anys, renovable per altres quatre. Si, en condicions extraordinàries, l’Assemblea volgués perllongar el mandat de la Junta directiva per un altre quadrienni, haurà d’exposar-ne les raons a l’ordinari, el qual les valorarà amb la informació deguda. Si ho creu convenient, autoritzarà un tercer i darrer mandat de la Junta directiva.

CAPÍTOL IX
DE LA RELACIÓ AMB LA PARRÒQUIA I EL BISBAT

 • Essent la Confraria una associació privada de fidels aprovada pel Bisbe i per a fins religiosos, ha de mantenir una relació cordial i fluida amb la Parròquia de Santa Maria d’Olesa de Montserrat, les institucions diocesanes i altres organismes  afins amb l’activitat pròpia de la Confraria.
 • En cas de necessitats, dificultats o problemes en el funcionament o vida de la Confraria, aquesta es posarà en contacte amb el Consell Parroquial, el bisbat, els quals, per si mateix o amb la cooperació dels organismes diocesans, ajudarà eficaçment a la millor solució de qualsevol afer, tant de règim intern com dins la seva relació amb altres institucions eclesials.
 • Perquè el Bisbe pugui exercir el dret i el deure que li assigna el dret canònic de vetlar per la vida i la millor actuació de la Confraria, s’haurà de comunicar al bisbat la nova Junta Directiva que ha sortit elegida.
 • Amb el fi de vetlar pel compliment dels fins de la Confraria, el Bisbe podrà intervenir en el funcionament d’aquesta, a petició de la Junta directiva o quan ho cregui necessari, per si mateix o a través del Secretariat Diocesà, bé demanant les convenients explicacions o fent les oportunes recomanacions, bé sol·licitant la rendició detallada de comptes o qualssevulla altres informes documentals.
 • Les comunicacions de la Confraria al Bisbat, encara que vagin dirigides al Bisbe, han d’enviar-se al bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

 

www.misterisolesa.cat