Consell

Consell pastoral

Un dels fruits més palpables del Concili Vaticà II, però alhora un dels que ha demanat més esforços per part de les parròquies, és la consciència que tots som corresponsables de la vida de la comunitat cristiana. La parròquia no és responsabilitat del rector sinó de tots. Cada un té el seu lloc, i la seva aportació és necessària per al bé de tots. (Les Manifestacions del'Esperit que rep cadascú són en bé de tots, 1Co 12, 7)
Avui no es pot concebre una parròquia sense Consell Pastoral, que visibilitza aquesta corresponsabilitat i la fa efectiva. Això exigeix una dinàmica de representació i de participació de tots que hauria de regir la vida d’aquests consells.

El Consell Pastoral Parroquial és l’òrgan que anima i orienta el conjunt de la vida pastoral i organitzativa de tota la parròquia.
El Consell és format per representants de les diverses accions o grups d’accions pastorals de la parròquia i es convoca de forma ordinària un cop al mes, i de forma extraordinària sempre que les circumstàncies ho requereixin. La tasca del Consell queda recollida i arxivada en un llibre d’actes de les reunions i les seves aportacions es comuniquen a través dels grups representats segons els àmbits tractats.
El Consell Pastoral Parroquial és responsable de:
* Assessorar i aconsellar sobre les decisions pròpies del rector.
* Aportar i acollir les propostes de tota la comunitat parroquial.
* Preparar determinades accions de tota la comunitat i que no pertanyen a un grup determinat.
* Promoure iniciatives de cara a la millora i actualització de l’acció pastoral.
* Representar la parròquia en els òrgans supraparroquials com per exemple el Consell Pastoral Arxiprestal.

Personas que componen el consell fins el 2016:


Mn. Esteve                               Rector
Joan Parent                              Secretari del Consell
Josep Quer                               Càrrec de confiança
Sor Maria Josefa                        Religioses i Vida Creixent
Sara Valls                                 Col·lectiu Misteris
Francisco García-Duran              Càritas
Bene Temporal                          CPM
Montse Nomen                          Escolania i Cor Jove
Ester Sampietro                        Coral Santa Maria
Josep Oriol Viñals                      Arxiprestat
Xavier Rota                               Arxiu Parroquial
Anna Alemany                           Catequistes
Josep Pallarès                           ADAPS
Núria Prats                               Guarderia Sta Maria
Francesc Ferrés                         Consell Econòmic
Matias Morte                             Amics de l'Orgue
Joan Gil                                    Casal Catequístic
Paquita Guevara                        Catequistes
Carles Juani                              Taizé
Manel Mas                                Confraria del Sant Crist